Periaatteet

PYHÄN FRANSISKUKSEN KOLMANNEN SÄÄNTÖKUNNAN PERIAATTEET

Seuraavien periaatteiden pohjana on Poonassa, Intiassa, sijainneen Christa Seva Sangha-yhteisön sääntö. Sen seuraajalla, Christa Prema Seva Sanghalla, oli haaransa St Ivesissa, Englannissa, nimeltään the Brotherhood of the Love of Christ. Kun se liittyi yhteen toisen yhteisön, Brotherhood of Saint Francis of Assisin kanssa, syntyi nykyinen sääntökunta, the Society of Saint Francis. The Brotherhood of the Love of Christ-yhteisöltä on saatu näitten periaatteiden pohjana oleva alkuperäinen sääntö. Tämä versio on uudistettu elokuussa 2005. Kolmannen sääntökunnan provinssienvälisen kapitulin hyväksymä ja kaikkien provinssien ratifioima versio.

1. Päivä – Perustarkoitus

Jeesus sanoi: ”Totisesti, totisesti, jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua.” (Joh. 12:24-26)

2. Päivä – Perustarkoitus (jatkuu)

Jeesus paljastaa hedelmän kantamisen salaisuuden oman uhrinsa esimerkillä. Suostumalla kuolemaan hänestä tulee uuden elämän lähde. Maasta ristille korotettuna hän vetää kaikki ihmiset luokseen. Elämään takertuminen johtaa sen turmeltumiseen. Vapaasti annettu elämä tuo iankaikkisuuden.

3. Päivä – Perustarkoitus (jatkuu)

Jeesus kutsuu niitä, jotka tahtovat palvella häntä, seuraamaan hänen esimerkkiään ja valitsemaan itselleen saman luopumisen ja uhrin tien. Niille, jotka kuulevat ja tottelevat, hän lupaa yhteyden Jumalan kanssa. Pyhän Fransiskuksen sääntökunnan tarkoitus on muodostaa yhteisö niistä, jotka hyväksyvät Kristuksen Herrakseen ja Mestarikseen ja jotka omistautuvat hänelle koko elämällään. He luovuttavat elämänsä Kristukselle ja hänen kansansa palvelemiseen. Fransiskaaninen kolmas sääntökunta koostuu niistä, jotka arkisissa ammateissa toimiessaan tuntevat kutsumusta pyhittää elämänsä fransiskaaniselle säännölle ja lupauksille. He voivat olla naisia tai miehiä, avioliitossa tai yksin eläviä, hengellisessä työssä olevia tai maallikoita.

4. Päivä – Perustarkoitus (jatkuu)

Pyhä Fransiskus rohkaisi kolmannen sääntökunnan perustamiseen nähtyään, että monia kutsutaan palvelemaan Jumalaa köyhyyden, puhtauden ja kuuliaisuuden hengessä jokapäiväisessä elämässä. (Toisin kuin ensimmäisen ja toisen sääntökunnan veljet ja sisaret, jotka sitoutuvat näiden periaatteiden kirjaimelliseen toteuttamiseen yhteisöelämässä.) Kolmas sääntökunta tarjoaa mahdollisuuden elää tässä hengessä keskellä tavallisen arkipäivän olosuhteita ja vastuita.

5. Päivä – Sääntökunnan ensimmäinen tavoite

Tehdä Herramme tunnetuksi ja rakastetuksi kaikkialla.

Sääntökunta on perustettu sille vakaumukselle, että Jeesus Kristus on täydellinen Jumalan ilmoitus. Todellinen elämä on tehty meille mahdolliseksi hänen inkarnaationsa ja palvelutehtävänsä, ristinsä ja ylösnousemuksensa sekä Pyhän Hengen lähettämisen kautta. Sääntökuntamme uskoo, että kirkon tehtävä on tehdä evankeliumi tunnetuksi kaikille. Siksi se pitää velvollisuutenaan saattaa ihmiset Kristuksen tuntemiseen, rukoilla ja tehdä työtä Jumalan valtakunnan tulemiseksi.

6. Päivä – Ensimmäinen tavoite (jatkuu)

Tertiaareinä ensisijainen tavoitteemme on sen vuoksi tehdä Kristus tunnetuksi kaikkialla. Tämä muokkaa meidän elämämme ja suhtautumisemme heijastamaan ensimmäisten opetuslasten kuuliaisuutta, niiden, jotka Herramme valitsi olemaan kanssaan ja lähetti todistajikseen maailmaan. Opetuslasten tavoin me todistamme Kristuksesta sanoin ja omalla esimerkillämme omassa ympäristössämme. Me rukoilemme ja teemme työtä täyttääksemme hänen tahtonsa tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen.

7. Päivä – Toinen tavoite

Levittää rakkauden, rauhan ja sovinnon henkeä.

Sääntökunta pyrkii Kristuksen nimessä murtamaan ihmisten välisiä raja-aitoja ja etsimään kaikkien tasavertaisuutta. Pidämme toisena tavoitteenamme rakkauden, rauhan ja sovinnon hengen levittämistä kaikkien ihmisten keskuuteen. Olemme sitoutuneet taistelemaan välinpitämättömyyttä, ylpeyttä ja ennakkoluuloja vastaan, jotka aiheuttavat monenlaista epäoikeudenmukaisuutta tai puolueellisuutta.

8. Päivä – Toinen tavoite (jatkuu)

Tertiaarit taistelevat kaikkea epäoikeudenmukaisuutta vastaan Kristuksen nimessä, jossa ei ole juutalaista tai kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, miestä tai naista, sillä hänessä kaikki ovat yhtä. Tärkein tavoitteemme on heijastaa kaikkia kohtaan sitä avoimuutta, joka oli luonteenomaista Jeesukselle. Tämä voidaan saavuttaa vain puhdassydämisyyden hengessä, jossa toiset ymmärretään Jumalalle kuuluviksi eikä välineinä omien toiveiden toteuttamiseksi.

9. Päivä – Toinen tavoite (jatkuu)

Tertiaareina olemme valmiita, ei vain puhumaan yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja kansainvälisen rauhan puolesta, vaan myös toteuttamaan näitä käytännössä omassa elämässämme. Olemme valmiita kohtaamaan iloisesti minkä tahansa pilkan, halveksunnan tai vainon johon tämä voi johtaa.

10. Päivä – Kolmas tavoite

Elää yksinkertaisesti

Ensimmäiset kristityt antautuivat täydellisesti Herrallemme ja antoivat uhkarohkeasti kaiken mitä heillä oli. Siten he tarjosivat maailmalle tuoreen näyn yhteisöstä, jossa suhtauduttiin uudella tavalla omaisuuteen. Pyhä Fransiskus uudisti tämän näyn, kun hän valitsi Rouva Köyhyyden morsiamekseen ja halusi rakkauden voittavan kaikki varallisuuteen perustuvat eriarvoisuuden asettamat esteet. Tästä nousee innoitus yhteisön kolmannelle tavoitteelle, elää yksinkertaisesti.

11. Päivä – Kolmas tavoite (jatkuu)

Vaikka meillä on omaisuutta ja ansaitsemme rahaa elättääkseen itsemme ja perheemme, osoitamme olevamme Kristuksen ja Pyhän Fransiskuksen todellisia seuraajia elämällä yksinkertaisesti ja jakamalla omastamme toisten kanssa. Ymmärrämme, että jotkut meistä saattavat Pyhän fransiskuksen seuraajina tulla kutsutuiksi elämään äärimmäisessä yksinkertaisuudessa. Kaikki sitoudumme kuitenkin välttämään ylellisyyttä ja tuhlaamista. Kaikki mitä me omistamme on meille uskottu Jumalan käyttöä varten.

12. Päivä – Kolmas tavoite (jatkuu)

Käytämme henkilökohtaisia varojamme itsemme ja läheistemme terveydelle ja hyvinvoinnille tarpeellisiin asioihin. Pyrimme pysymään vapaina kaikista sidoksista varallisuuteen olemalla kaiken aikaa tietoisia maailman köyhyydestä ja sen vaatimuksesta meihin. Meille on ominaista paremminkin sellainen anteliaisuus, joka antaa kaiken, kuin köyhyyden arvostaminen itsessään. Tällä tavoin vastaamme Jeesuksen haasteeseen myydä kaikki, jakaa köyhille ja seurata häntä.

13. Päivä – Kolme palvelun tietä

Tertiaarit haluavat muuttua Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi, jota palvelemme kolmella tavalla: rukouksella, opiskelulla ja työllä. Sääntökunnan elämän kokonaisuudessaan tulee rakentua näistä kolmesta tavasta palvella, mutta kaikkien jäsenten ei ole tarpeen omistautua niille yhtäläisesti. Jokainen palvelee omien kykyjensä ja olosuhteidensa mukaisesti. Jäsenten henkilökohtaiseen sääntöön sisältyy kuitenkin kaikki kolme palvelun muotoa.

14. Päivä – Palvelun ensimmäinen tie

Rukous

Tertiaarit pyrkivät elämään koko ajan ylistyksen ja rukouksen hengessä. Pyrimme olemaan joka hetki tietoisia Jumalan läsnäolosta, jotta voisimme todellakin rukoilla lakkaamatta. Alati syvenevä omistautumisemme meissä asuvalle Kristukselle on meidän voimamme ja ilomme lähde. Kristuksen rakkaus inspiroi meitä palvelemaan ja vahvistaa meitä uhrauksiin.

15. Päivä – Palvelun ensimmäinen tie (jatkuu)

Tertiaarien rukouksen keskus on Pyhä Ehtoollinen. Siihen osallistuessamme me yhdessä muiden kristittyjen kanssa uudistamme yhteytemme Herramme ja Vapahtajamme uhriin, muistamme hänen kuolemaansa ja otamme häneltä vastaan hengellisen ravinnon.

16. Päivä – Palvelun ensimmäinen tie (jatkuu)

Tertiaarit tunnustavat esirukouksen voiman Jumalan valtakunnan edistämiseksi. Sen tähden me pyrimme henkilökohtaisesti omistautumaan yhä syvenevään yhteyteen Jumalan kanssa. Rukoilemme jatkuvasti hänen kirkkonsa ja maailmansa puolesta. Ne meistä, joilla on paljon aikaa, käyttävät rukoukseen runsaasti aikaa päivittäin. Niiden, joilla on vähemmän aikaa käytettävänään, on varjeltava rukoukselle omistamansa aika ja muistettava rukouksen tärkeys. Lisäksi meitä tertiaarejä rohkaistaan säännöllisesti tunnustamaan syntimme ripissä. Sen kautta menneiden syntien ja epäonnistumisten paino otetaan pois ja rauha ja toivo palautuvat.

17. Päivä – Palvelun toinen tie

Opiskeleminen

“Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” (Joh 17:3)

Todellinen tieto on Jumalan tuntemista. Sen tähden tertiaarit pitävät ensisijaisena pyrkimyksenään Raamatun syvällistä hengellistä tutkimista. Se on yksi tärkeimpiä keinoja Jumalan tuntemiseen, joka johtaa iankaikkiseen elämään.

18. Päivä – Palvelun toinen tie (jatkuu)

Sen lisäksi, että omistaudumme syvälliselle Raamatun tutkimiselle, tunnustamme kristityn vastuumme suorittaa muidenkin tieteenalojen opiskelua, sekä hengellisen että maallisen tiedon osalta. Jotkut meistä tuntevat velvollisuudekseen tutkimustyöllään ja kirjoittamisellaan lisätä ymmärrystä kirkon tehtävästä maailmassa. Näitä tehtäviä ovat kristinuskon periaatteiden soveltaminen varallisuuden käyttämisessä ja jakamisessa, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa koskevat kysymykset sekä muut uskonelämää käsittelevät aiheet.

19. Päivä – Palvelun kolmas tie

Työ

Jeesus otti itselleen palvelijan muodon. Hän ei tullut palveltavaksi vaan palvelemaan. Hän kulki tehden hyviä tekoja, paransi sairaita, ilmoitti köyhille hyvän sanoman ja lohdutti murheellisia.

20. Päivä – Palvelun kolmas tie (jatkuu)

Tertiaarit pyrkivät palvelemaan muita myös jokapäiväisessä työssään. Pyrimme toteuttamaan elämässämme sääntökunnan jokaista kolmea tavoitetta, joita ovat Herramme tunnetuksi ja rakastetuksi tekeminen kaikkialla, rakkauden, rauhan ja sovinnon hengen levittäminen ja yksinkertainen elämä. Aina kun mahdollista autamme aktiivisesti muita, jotka tekevät samankaltaista työtä. Kristuksen rakkauden heijastaminen on palvelun tärkein muoto, joka meillä on annettavana. Kristus kauneudessaan ja voimassaan on meidän elämämme innoitus ja ilo.

21. Päivä – Sääntökunnan kolme tunnusmerkkiä

Nöyryys, rakkaus ja ilo ovat ne kolme tunnusmerkkiä, jotka kuvaavat tertiaarien elämää. Kun nämä kaikki kolme kukoistavat sääntökunnassa, sen työ kantaa hedelmää. Ilman niitä kaikki ponnistelut ovat turhia.

22. Päivä – Ensimmäinen tunnusmerkki

Nöyryys

Pidämme aina mielessämme Kristuksen esimerkin. Hän tyhjensi itsensä ja suostui palvelijaksi, joka elämänsä viimeisenä iltana pesi nöyrästi opetuslastensa jalat. Samalla tavoin me tertiaaritkin pyrimme palvelemaan toinen toistamme nöyryydessä.

23. Päivä – Ensimmäinen tunnusmerkki (jatkuu)

Nöyryys merkitsee sitä, että tunnustamme, että kaikki mitä meillä on, on lahjaksi saatua ja että myönnämme riittämättömyytemme ja riippuvaisuutemme Jumalasta. Nöyryys on kaikkien kristillisten hyveiden perusta. Pyhä Bernard Clairvauxilainen sanoi: “Mikään hengellinen yhteisö ei voi kestää ilman nöyryyden perustusta.” Nöyryys on ilontäyteisen elämän ensimmäinen ehto kaikissa yhteisöissä.

24. Päivä – Ensimmäinen tunnusmerkki (jatkuu)

Emme arvostele toisissa havaitsemiamme vikoja, vaan mieluummin rukoilemme lähimmäistemme puolesta. Pyrimme ensin ottamaan pois tukin omasta silmästämme ennen kuin tarjoudumme poistamaan roskan toisen silmästä. Olemme valmiita pyydettäessä hyväksymään vähiten arvostetun tehtävän ja otamme sen vastaan vapaaehtoisesti. Kun meitä pyydetään ottamaan vastaan työ, jonka tekemiseen tunnemme olevamme arvottomia tai kykenemättömiä, emme vetäydy siitä nöyryyteen vedoten, vaan ryhdymme työhön luottavaisesti sillä voimalla, joka tehdään täydelliseksi heikkoudessa.

25. Päivä – Toinen tunnusmerkki

Rakkaus

Jeesus sanoi: “Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.” (Joh. 13:34-35)

Rakkaus on kaikkien niiden opetuslasten näkyvin tunnusmerkki, jotka haluavat koko sydämellään omistautua Kristukselle hänen palvelijoikseen.

26. Päivä – Toinen tunnusmerkki (jatkuu)

Sen tähden tertiaarit pyrkivät rakastamaan kaikkia perheenjäseniään ja ystäviään. Rakkautemme läheisiämme kohtaan kasvaa samalla, kun rakkautemme Kristusta kohtaan syvenee. Tunnemme erityistä rakkautta ja kiintymystä kolmannen sääntökunnan jäseniä kohtaan ja rukoilemme toinen toistemme puolesta ja pyrimme kasvamaan tässä rakkaudessa. Varjelemme tätä rakkautta niin, ettei mikään pääsisi vahingoittamaan sitä ja pyrimme sovintoon niiden kanssa, joista olemme joutuneet erilleen. Pyrimme osoittamaan samanlaista rakkautta niitäkin kohtaan, joista emme luonnostaan erityisemmin pidä, sillä tämänkaltainen rakkaus ei perustu kiintymyksen tunteeseen, vaan siihen, että meidät on sidottu yhteen Kristuksessa.

27. Päivä – Toinen tunnusmerkki (jatkuu)

Kolmas sääntökunta on kristillinen yhteisö, jonka jäsenet, erilaisesta taustastaan, koulutuksestaan ja luonteestaan huolimatta ovat osa elävää kokonaisuutta, jota yhdistää rakkaus Kristukseen. Herramme tahdon mukaan Kristukseen uskovien yhteys on oleva todistus maailmalle hänen jumalallisesta tehtävästään. Sääntökunnan ulkopuolisia kohtaan osoitamme samaa Kristuksen kaltaista rakkautta ja iloisesti annamme itsemme muistaen, että rakkautta mitataan uhrautuvaisuudella.

28. Päivä – Kolmas tunnusmerkki

Ilo

Tertiaarit iloitsevat aina Herrassa ja heijastavat elämässään jumalallisen ilon suloisuutta ja kauneutta. Muistamme seuraavamme Ihmisen Poikaa, joka söi ja joi, rakasti lintuja ja kukkia, siunasi pieniä lapsia, oli publikaanien ja syntisten ystävä ja istui sekä rikkaiden että köyhien pöydissä. Me hupailemme ja nauramme, iloitsemme Jumalan maailmasta, sen kauneudesta ja elävistä olennoista emmekä pidä mitään merkityksettömänä tai epäpuhtaana. Tulemme toimeen kaikkien kanssa, olemme valmiita lohduttamaan murheellisia ja tuomaan iloa muiden elämään. Kannamme sisällämme rauhaa ja onnellisuutta, jotka muut voivat aistia, vaikka eivät tietäisikään niiden lähdettä.

29. Päivä – Kolmas tunnusmerkki (jatkuu)

Tämä ilo on jumalallinen lahja, joka saa alkunsa yhteydestä Jumalaan Kristuksessa. Se on aina olemassa, jopa synkkinä ja vaikeina aikoina. Ilo antaa riemullista rohkeutta pettymyksissä, sisäistä tyyneyttä ja luottamusta sairauksien ja kärsimysten keskellä. Joilla tämä ilo on, voivat iloita heikkoudessa, loukkauksissa, vastoinkäymisissä ja vainoissa Kristuksen tähden. Kun olemme heikkoja, silloin olemme vahvoja.

30. Päivä – Kolme tunnusmerkkiä

Tertiaareille ominaiset tunnusmerkit nöyryys, rakkaus ja ilo ovat kaikki Jumalan armolahjoja. Ihminen ei voi koskaan saavuttaa niitä omin ponnistuksin. Ne ovat Pyhän Hengen lahjoja. Kristuksen tarkoitus on tehdä ihmeitä niiden ihmisten kautta, jotka suostuvat Jumalan tyhjentäminä antautumaan hänelle. Silloin meistä tulee armon kanavia, joiden kautta Kristuksen voimallinen työ tulee toteutumaan.

(31. Päivä)

Kiitämme Jumalaa kolmannen sääntökunnan periaatteista, jotka innoittavat meitä fransiskaaniselle tielle seuraamaan Jeesusta. Pohdi, mikä osa periaatteista on erityisesti rohkaissut tai haastanut sinua kuluneen kuukauden aikana.