Sääntökunnan periaatteet

Print Friendly, PDF & Email

Kolmannen sääntökunnan periaatteet

Pyhä Fransiskus (Aura Koskinen 2017)

1. Päivä – Perustarkoitus

Jeesus sanoi: ”Totisesti, totisesti, jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua.” (Joh. 12:24-26)

2. Päivä – Perustarkoitus (jatkuu)

Jeesus paljastaa hedelmän kantamisen salaisuuden oman uhrinsa esimerkillä. Suostumalla kuolemaan hänestä tulee uuden elämän lähde. Maasta ristille korotettuna hän vetää kaikki ihmiset luokseen. Joka takertuu elämään, kadottaa sen. Vapaasti annettu elämä tuo iankaikkisuuden.

3. Päivä – Perustarkoitus (jatkuu)

Jeesus kutsuu niitä, jotka tahtovat palvella häntä, seuraamaan hänen esimerkkiään ja valitsemaan itselleen saman luopumisen ja uhrin tien. Niille, jotka kuulevat ja tottelevat, hän lupaa yhteyden Jumalan kanssa. Pyhän Franciscuksen sääntökunnan tarkoitus on muodostaa yhteisö niistä, jotka hyväksyvät Kristuksen Herrakseen ja Mestarikseen ja jotka omistautuvat hänelle koko elämällään. He luovuttavat elämänsä Kristukselle ja hänen kansansa palvelemiseen. Fransiskaaninen kolmas sääntökunta koostuu niistä, jotka arkisissa ammateissa toimiessaan tuntevat kutsumusta pyhittää elämänsä fransiskaaniselle säännölle ja lupauksille.
He voivat olla naisia tai miehiä, avioliitossa tai yksin eläviä, hengellisessä työssä olevia tai maallikoita.

4. Päivä – Perustarkoitus (jatkuu)

Pyhä Franciscus rohkaisi kolmannen sääntökunnan perustamiseen nähtyään, että monia kutsutaan palvelemaan Jumalaa köyhyyden, puhtauden ja kuuliaisuuden hengessä jokapäiväisessä elämässä. (Toisin kuin ensimmäisen ja toisen sääntökunnan veljet ja sisaret, jotka sitoutuvat näiden periaatteiden kirjaimelliseen toteuttamiseen yhteisöelämässä.) Kolmas sääntökunta tarjoaa mahdollisuuden elää tässä hengessä tavallista arkipäivää.

5. Päivä – Sääntökunnan ensimmäinen tavoite

Tehdä Herramme tunnetuksi ja rakastetuksi kaikkialla.

Sääntökunta on perustettu sille vakaumukselle, että Jeesus Kristus on täydellinen Jumalan ilmoitus. Todellinen elämä on tehty meille mahdolliseksi hänen inkarnaationsa ja palveluksensa, ristinsä ja ylösnousemuksensa sekä Pyhän Hengen lähettämisen kautta. Sääntökunta uskoo, että kirkon tehtävä on tehdä evankeliumi tunnetuksi kaikille. Siksi se pitää velvollisuutenaan saattaa ihmiset Kristuksen tuntemiseen, rukoilla ja tehdä työtä Jumalan valtakunnan tulemiseksi.

6. Päivä – Ensimmäinen tavoite (jatkuu)

Tertiäärien ensisijainen tavoite on sen vuoksi tehdä Kristus tunnetuksi kaikkialla. Tämä muokkaa heidän elämänsä ja suhtautumisensa heijastamaan ensimmäisten opetuslasten kuuliaisuutta, niiden, jotka Herramme valitsi olemaan kanssaan ja lähetettäväksi todistajinaan maailmaan. Opetuslasten tavoin tertiäärit todistavat Kristuksesta sanoin ja omalla esimerkillään omassa ympäristössään. He rukoilevat ja tekevät työtä täyttääkseen hänen tahtonsa tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen.

7. Päivä – Toinen tavoite

Levittää rakkauden, rauhan ja sovinnon henkeä.

Sääntökunta pyrkii Kristuksen nimessä murtamaan ihmisten välisiä raja-aitoja ja etsimään kaikkien tasavertaisuutta. Tertiäärit pitävät toisena tavoitteenaan rakkauden, rauhan ja sovinnon hengen levittämistä kaikkien ihmisten keskuuteen. He ovat sitoutuneet taistelemaan välinpitämättömyyttä, ylpeyttä ja ennakkoluuloja vastaan, jotka aiheuttavat epäoikeudenmukaisuutta tai puolueellisuutta rodun, sukupuolen, värin, uskonnon, yhteiskunnallisen aseman tai koulutuksen takia.

8. Päivä – Toinen tavoite (jatkuu)

Tertiäärit taistelevat kaikkea epäoikeudenmukaisuutta vastaan Kristuksen nimessä, jossa ei ole juutalaista tai kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, miestä tai naista, sillä hänessä kaikki ovat yhtä. Tertiäärien tärkein tavoite on heijastaa kaikkia kohtaan sitä avoimuutta, joka oli luonteenomaista Jeesukselle. Tämä voidaan saavuttaa vain puhdassydämisyyden hengessä,jossa toiset ymmärretään Jumalalle kuuluviksi eikä välineinä omien toiveiden toteuttamiseksi.

9. Päivä – Toinen tavoite (jatkuu)

Tertiäärit ovat valmiita, ei vain puhumaan yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja kansainvälisen rauhan puolesta, vaan myös toteuttamaan näitä käytännössä omassa elämässään. He ovat valmiita kohtaamaan iloisesti minkä tahansa pilkan, halveksunnan tai vainon johon tämä voi johtaa.

10. Päivä – Kolmas tavoite

Elää yksinkertaisesti.

Ensimmäiset kristityt antautuivat täydellisesti Herrallemme ja antoivat uhkarohkeasti kaiken mitä heillä oli. Siten he tarjosivat maailmalle tuoreen näyn yhteisöstä, jossa suhtauduttiin uudella tavalla omaisuuteen. Pyhä Franciscus uudisti tämän näyn, kun hän valitsi Rouva Köyhyyden morsiamekseen ja halusi rakkauden voittavan kaikki varallisuuteen perustuvat eriarvoisuuden asettamat esteet. Tästä nousee innoitus yhteisön kolmannelle tavoitteelle, elää yksinkertaisesti.

11. Päivä – Kolmas tavoite (jatkuu)

Vaikka tertiääreillä on omaisuutta ja he ansaitsevat rahaa elättääkseen itsensä ja perheensä, he osoittavat olevansa Kristuksen ja Pyhän Franciscuksen todellisia seuraajia elämällä yksinkertaisesti ja jakamalla omastaan toisten kanssa. He ymmärtävät, että jotkut jäsenet saattavat Pyhän Franciscuksen seuraajina tulla kutsutuiksi elämään äärimmäisessä yksinkertaisuudessa. Kaikki sitoutuvat kuitenkin välttämään ylellisyyttä ja tuhlaamista. Kaikki mitä he omistavat on heille uskottu Jumalan käyttöä varten.

12. Päivä – Kolmas tavoite (jatkuu)

Tertiäärit käyttävät henkilökohtaisia varojaan itsensä ja läheistensä terveydelle ja hyvinvoinnille tarpeellisiin asioihin. He pyrkivät pysymään vapaina kaikista sidoksista varallisuuteen olemalla kaiken aikaa tietoisia maailman köyhyydestä ja sen vaatimuksesta heihin. Tertiääreille on ominaista paremminkin sellainen anteliaisuus, joka antaa kaiken, kuin köyhyyden arvostaminen itsessään. Tällä tavoin he vastaavat Jeesuksen haasteeseen myydä kaikki, jakaa köyhille ja seurata häntä.

13. Päivä – Kolme palvelun tietä

Tertiäärit haluavat muuttua Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi, jota he palvelevat kolmella tavalla: rukouksella, opiskelulla ja työllä. Sääntökunnan elämän kokonaisuudessaan tulee rakentua näistä kolmesta tavasta palvella, mutta kaikkien jäsenten ei ole tarpeen omistautua niille yhtäläisesti. Jokainen palvelee omien kykyjensä ja olosuhteidensa mukaisesti. Jäsenten henkilökohtaiseen sääntöön sisältyy kuitenkin kaikki kolme palvelun muotoa.

14. Päivä – Palvelun ensimmäinen tie

Rukous

Tertiäärit pyrkivät elämään koko ajan ylistyksen ja rukouksen hengessä. He pyrkivät olemaan joka hetki tietoisia Jumalan läsnäolosta, jotta he voisivat todellakin rukoilla lakkaamatta. Heidän alati syvenevä omistautumisensa heissä asuvalle Kristukselle on heidän voimansa ja ilonsa lähde. Kristuksen rakkaus inspiroi heitä palvelemaan ja vahvistaa heitä uhrauksiin.

15. Päivä – Palvelun ensimmäinen tie (jatkuu)

Tertiäärien rukouksen keskus on Pyhä Ehtoollinen. Siihen osallistuessaan he yhdessä muiden kristittyjen kanssa uudistavat yhteytensä Herransa ja Vapahtajansa uhriin, muistavat hänen kuolemaansa ja ottavat vastaan hengellisen ravinnon.

16. Päivä – Palvelun ensimmäinen tie (jatkuu)

Tertiäärit tunnustavat esirukouksen voiman Jumalan valtakunnan edistämiseksi. Sen tähden he pyrkivät henkilökohtaisesti omistautumaan yhä syvenevään yhteyteen Jumalan kanssa. He rukoilevat jatkuvasti hänen kirkkonsa ja maailmansa puolesta. Ne, joilla on paljon aikaa, käyttävät rukoukseen runsaasti aikaa päivittäin. Niiden, joilla on vähemmän aikaa käytettävänään, on varjeltava rukoukselle omistamansa aika ja muistettava rukouksen tärkeys. Lisäksi tertiäärejä rohkaistaan säännöllisesti tunnustamaan syntinsä ripissä. Sen kautta menneiden syntien ja epäonnistumisten paino otetaan pois ja rauha ja toivo palautuvat.

17. Päivä – Palvelun toinen tie.

Opiskeleminen

Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” (Joh 17:3)

Todellinen tieto on Jumalan tuntemista. Sen tähden tertiäärit pitävät ensisijaisena pyrkimyksenään Raamatun syvällistä tutkimista. Se on yksi tärkeimpiä keinoja Jumalan tuntemiseen, joka johtaa iankaikkiseen elämään.

18. Päivä – Palvelun toinen tie (jatkuu)

Sen lisäksi, että tertiäärit omistautuvat syvälliselle Raamatun tutkimiselle, he tunnustavat kristityn vastuunsa suorittaa muidenkin tieteenalojen opiskelua, sekä hengellisen että maallisen tiedon osalta. Jotkut tertiäärit tuntevat velvollisuudekseen tutkimustyöllään ja kirjoittamisellaan lisätä ymmärrystä kirkon tehtävästä maailmassa. Näitä tehtäviä ovat kristinuskon periaatteiden soveltaminen varallisuuden käyttämisessä ja jakamisessa, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa koskevat kysymykset sekä muut uskonelämää käsittelevät aiheet.

19. Päivä – Palvelun kolmas tie

Työ

Jeesus otti itselleen palvelijan muodon. Hän ei tullut palveltavaksi vaan palvelemaan muita. Hän kulki tehden hyviä tekoja, paransi sairaita, ilmoitti köyhille hyvän sanoman ja lohdutti murheellisia.

20. Päivä – Palvelun kolmas tie (jatkuu)

Tertiäärit pyrkivät palvelemaan muita myös jokapäiväisessä työssään. He pyrkivät toteuttamaan elämässään sääntökunnan jokaista kolmea tavoitetta, joita ovat Herramme tunnetuksi ja rakastetuksi tekeminen kaikkialla, rakkauden, rauhan ja sovinnon hengen levittäminen ja yksinkertainen elämä. Aina kun mahdollista he auttavat aktiivisesti muita, jotka tekevät samankaltaista työtä. Kristuksen rakkauden heijastaminen on tertiäärien palvelun tärkein muoto. Kristus kauneudessaan ja voimassaan on heidän elämänsä innoitus ja ilo.

21. Päivä – Sääntökunnan kolme tunnusmerkkiä

Nöyryys, rakkaus ja ilo ovat tertiäärien kolme tunnusmerkkiä, jotka kuvaavat heidän elämäänsä. Kun nämä kaikki kolme kukoistavat sääntökunnassa, sen työ kantaa hedelmää. Ilman niitä kaikki ponnistelut ovat turhia.

22. Päivä – Ensimmäinen tunnusmerkki

Nöyryys

Tertiäärit pitävät aina mielessään Kristuksen esimerkin. Hän tyhjensi itsensä ja suostui palvelijaksi, joka elämänsä viimeisenä iltana pesi nöyrästi opetuslastensa jalat. Samalla tavoin tertiäärit pyrkivät palvelemaan toinen toistaan nöyryydessä.

23. Päivä – Ensimmäinen tunnusmerkki (jatkuu)

Nöyryys merkitsee sitä, että tunnustamme, ettei ole mitään, mitä emme olisi saaneet lahjaksi ja että myönnämme riittämättömyytemme ja riippuvaisuutemme Jumalasta. Nöyryys on kaikkien kristillisten hyveiden perusta. Pyhä Bernard Clairvaulxilainen sanoi: “ Mikään hengellinen yhteisö ei voi kestää ilman nöyryyden perustusta.” Nöyryys on ilontäyteisen elämän ensimmäinen ehto kaikissa yhteisöissä.

24. Päivä – Ensimmäinen tunnusmerkki (jatkuu)

Tertiäärit eivät arvostele toisissa havaitsemiaan vikoja, vaan rukoilevat lähimmäistensä puolesta. He pyrkivät ensin ottamaan pois tukin omasta silmästään ennen kuin tarjoutuvat poistamaan roskan toisen silmästä. He ovat valmiita pyydettäessä hyväksymään vähiten arvostetun tehtävän ja ottavat sen vastaan vapaaehtoisesti. Kun heitä pyydetään ottamaan vastaan työ, jonka tekemiseen he tuntevat olevansa arvottomia tai kykenemättömiä, he eivät vetäydy siitä nöyryyteen vedoten, vaan ryhtyvät työhön luottavaisesti sillä voimalla, joka tehdään täydelliseksi heikkoudessa.

25. Päivä – Toinen tunnusmerkki (jatkuu)

Rakkaus

Jeesus sanoi: “Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.” (Joh. 13:34-35)

Rakkaus on kaikkien niiden opetuslasten näkyivin tunnusmerkki, jotka haluavat koko sydämellään omistautua Kristuksen palvelijoiksi.

26. Päivä – Toinen tunnusmerkki (jatkuu)

Tertiäärit pyrkivät rakastamaan kaikkia perheenjäseniään ja ystäviään. Heidän rakkautensa läheisiään kohtaan kasvaa samalla, kun heidän rakkautensa Kristusta kohtaan syvenee. He tuntevat erityistä rakkautta ja kiintymystä kolmannen sääntökunnan jäseniä kohtaan ja rukoilevat toinen toisensa puolesta ja pyrkivät kasvamaan tässä rakkaudessa. He varjelevat tätä rakkautta niin, ettei mikään pääsisi vahingoittamaan sitä ja pyrkivät sovintoon niiden kanssa, joista he ovat joutuneet erilleen. He pyrkivät osoittamaan samanlaista rakkautta niitäkin kohtaan, joista he eivät luonnostaan erityisemmin pidä, sillä tämänkaltainen rakkaus ei perustu kiintymyksen tunteeseen, vaan siihen, että he ovat yhtä Kristuksessa.

27. Päivä – Toinen tunnusmerkki (jatkuu)

Kolmas sääntökunta on kristillinen yhteisö, jonka jäsenet, erilaisesta taustastaan, koulutuksestaan ja luonteestaan huolimatta ovat osa elävää kokonaisuutta, jota yhdistää rakkaus Kristukseen. Herramme tahdon mukaan Kristukseen uskovien yhteys on oleva todistus maailmalle hänen jumalallisesta tehtävästään. Sääntökunnan ulkopuolisia kohtaan tertiäärit osoittavat samaa Kristuksen kaltaista rakkautta ja iloisesti antavat itsensä muistaen, että rakkautta mitataan uhrautuvaisuudella.

28. Päivä –  Kolmas tunnusmerkki

Ilo

Tertiäärit iloitsevat aina Herrassa ja heijastavat elämässään jumalallisen ilon suloisuutta ja kauneutta. He muistavat seuraavansa Ihmisen Poikaa, joka söi ja joi, rakasti lintuja ja kukkia, siunasi pieniä lapsia, oli publikaanien ja syntisten ystävä ja istui sekä rikkaiden että köyhien pöydissä. Tertiäärit hupailevat ja nauravat, iloitsevat Jumalan maailmasta, sen kauneudesta ja elävistä olennoista eivätkä pidä mitään merkityksettömänä tai epäpuhtaana. He tulevat toimeen kaikkien kanssa, ovat valmiita lohduttamaan murheellisia ja tuomaan iloa muiden elämään. He kantavat sisällään rauhaa ja onnellisuutta, jotka muut voivat aistia, vaikka eivät tietäisikään niiden lähdettä.

29. Päivä – Kolmas tunnusmerkki (jatkuu)

Tämä ilo on jumalallinen lahja, joka saa alkunsa yhteydestä Jumalaan Kristuksessa. Se on aina olemassa, jopa synkkinä ja vaikeina aikoina. Ilo antaa rohkeutta pettymyksissä, sisäistä tyyneyttä ja luottamusta sairauksien ja kärsimysten keskellä. Joilla tämä ilo on, voivat iloita heikkoudessa, loukkauksissa, vastoinkäymisissä ja vainoissa Kristuksen tähden. Kun he ovat heikkoja, silloin he ovat vahvoja.

30. Päivä – Kolme tunnusmerkkiä

Tertiääreille ominaiset tunnusmerkit nöyryys, rakkaus ja ilo ovat kaikki Jumalan armolahjoja. Ihminen ei voi koskaan saavuttaa niitä omin ponnistuksin. Ne ovat Pyhän Hengen lahjoja. Kristuksen tarkoitus on tehdä ihmeitä niiden ihmisten kautta, jotka suostuvat Jumalan tyhjentäminä antautumaan hänelle. Silloin he tulevat armon kanaviksi, joiden kautta Kristuksen voimallinen työ tulee toteutumaan.

The Principles of the Third Order – http://tssf.org.uk/about/principles/